مجموعه ویدئو: مقدماتی جام جهانی روسیه

iraq-thiland

عراق ۴ تایلند۰

1 سال پیش3001 0
uea-thiland

امارات ۳- ۰ تایلند

1 سال پیش2601 0
iran-korea

ایران۱-۰کره جنوبی

1 سال پیش2761 0
japan-uea

ژاپن ۱ امارات ۲

1 سال پیش2711 0
japan-soudi

ژاپن ۲-۱ عربستان

1 سال پیش2641 0
iran-uzbak

ازبکستان ۰ -۱ ایران

1 سال پیش1641 0
prue-brezil

پرو ۰-۲ برزیل

1 سال پیش1581 0
clombia-chili

کلمبیا۲-۲اروگوئه

1 سال پیش1881 0
chilia-urgua

شیلی ۳-۱ اروگوئه

1 سال پیش1701 0
brezil-chilia

شیلی ۲-۰برزیل

1 سال پیش1661 0
berzil-urugoua

برزیل ۲ -۲ اروگوئه

1 سال پیش1781 0
prue-argantin

آرژانتین ۲-۲ پرو

1 سال پیش1881 0