مجموعه ویدئو: مقدماتی جام جهانی روسیه

iraq-thiland

عراق ۴ تایلند۰

1 سال پیش2111 0
uea-thiland

امارات ۳- ۰ تایلند

1 سال پیش1751 0
iran-korea

ایران۱-۰کره جنوبی

1 سال پیش1841 0
japan-uea

ژاپن ۱ امارات ۲

1 سال پیش1911 0
japan-soudi

ژاپن ۲-۱ عربستان

1 سال پیش1761 0
iran-uzbak

ازبکستان ۰ -۱ ایران

1 سال پیش1121 0
prue-brezil

پرو ۰-۲ برزیل

1 سال پیش1081 0
clombia-chili

کلمبیا۲-۲اروگوئه

1 سال پیش1271 0
chilia-urgua

شیلی ۳-۱ اروگوئه

1 سال پیش1141 0
brezil-chilia

شیلی ۲-۰برزیل

1 سال پیش1061 0
berzil-urugoua

برزیل ۲ -۲ اروگوئه

1 سال پیش1181 0
prue-argantin

آرژانتین ۲-۲ پرو

1 سال پیش1291 0