برچسب ویدئو: آمریکایی جنوبی

brezil-bolivia

برزیل ۵-۰ بولیوی

2 سال پیش5971 0
argantina-berezil

برزیل ۳-۰ آرژانتین

2 سال پیش5521 0
prue-brezil

پرو ۰-۲ برزیل

2 سال پیش1731 0
clombia-chili

کلمبیا۲-۲اروگوئه

2 سال پیش2051 0
chilia-urgua

شیلی ۳-۱ اروگوئه

2 سال پیش1881 0
brezil-chilia

شیلی ۲-۰برزیل

2 سال پیش1851 0
berzil-urugoua

برزیل ۲ -۲ اروگوئه

2 سال پیش1971 0
prue-argantin

آرژانتین ۲-۲ پرو

2 سال پیش2091 0
berzil-argantin-1

برزیل ۱ آرزانتین ۱

2 سال پیش1881 0