برچسب ویدئو: آمریکایی جنوبی

berzil-argantin-1

برزیل ۱ آرزانتین ۱

1 سال پیش1691 0
prue-argantin

آرژانتین ۲-۲ پرو

1 سال پیش1871 0
brezil-chilia

شیلی ۲-۰برزیل

1 سال پیش1651 0
chilia-urgua

شیلی ۳-۱ اروگوئه

1 سال پیش1691 0
clombia-chili

کلمبیا۲-۲اروگوئه

1 سال پیش1871 0
prue-brezil

پرو ۰-۲ برزیل

1 سال پیش1571 0
argantina-berezil

برزیل ۳-۰ آرژانتین

1 سال پیش5091 0
brezil-bolivia

برزیل ۵-۰ بولیوی

1 سال پیش5491 0
berzil-urugoua

برزیل ۲ -۲ اروگوئه

1 سال پیش1771 0