برچسب ویدئو: آمریکایی جنوبی

chilia-urgua

شیلی ۳-۱ اروگوئه

1 سال پیش1141 0
clombia-chili

کلمبیا۲-۲اروگوئه

1 سال پیش1271 0
prue-brezil

پرو ۰-۲ برزیل

1 سال پیش1081 0
argantina-berezil

برزیل ۳-۰ آرژانتین

1 سال پیش4221 0
brezil-bolivia

برزیل ۵-۰ بولیوی

1 سال پیش4591 0
berzil-urugoua

برزیل ۲ -۲ اروگوئه

1 سال پیش1181 0
berzil-argantin-1

برزیل ۱ آرزانتین ۱

1 سال پیش1111 0
prue-argantin

آرژانتین ۲-۲ پرو

1 سال پیش1291 0
brezil-chilia

شیلی ۲-۰برزیل

1 سال پیش1061 0